Новосуханівської  загальноосвітньої школи I-III ступенів

Сумської районної ради    Сумської   області


Розділ І. Загальні засади.

Стаття 1. Новосуханівська загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів  є демократичною, правовою школою.

Стаття 2. Ця Конституція поширюється на всіх учнів школи, незалежно від класу, віку і посадового становища.

Стаття 3. Дитина, її життя і здоров’я, честь і гідність та недоторканість визначаються найвищою цінністю в школі.

Стаття 4. Право визначати і змінювати конституційний лад шкільного парламенту належить виключно учням школи , які погоджують це з наглядовою радою та адміністрацією школи.

Стаття 5. У Новосуханівській ЗОШ  визнається і діє принцип верховенства права Конституція школи має найвищу юридичну силу для учнів закладу.

Стаття 6. Державною мовою в школі є українська. Школа   сприяє вивченню іноземних мов.

Стаття 7. Кожен учень має право користуватися шкільним майном відповідно до закону.

Стаття 8. Зовнішньошкільна діяльність спрямована на встановлення контактів і взаємовигідного співробітництва з іншими школами та іншими навчальними закладами, у тому числі із закладами вищої освіти, а також з громадськими об’єднаннями і організаціями та владними структурами.

Стаття 9. Учнівське  врядування має свою символіку, опис і порядок ,використання яких встановлюється окремим законом.Розділ  II. Права, свободи, обов’язки учнів та вчителів.

Стаття 10. Права і свободи учнів та вчителів, закріплені цією Конституцією, не є вичерпними.

Стаття 11. Кожна людина в школі має право на вільний розвиток своєї особистості, якщо під час цього не порушуються права і свободи інших учнів та вчителів.

Стаття 12. Всі учні є рівними перед законом, незалежно від віку і класу.

Стаття 13. Кожен учень має право на повагу його гідності. Ніхто не може бути підданий фізичному чи такому, що принижує його гідність, покаранню.

Стаття 14. Кожному гарантується право на свободу думки і слова, на вільне вираження своїх поглядів і переконань, за винятком грубих і нецензурних слів та висловів, які ображають інших.

Стаття 15. Кожен має право на свободу світогляду і віросповідання.

Стаття 16. Учні школи мають право на об’єднання в різні не політичні організації, порядок створення і діяльність  яких визначається окремим законом.

Стаття 17. Учні мають право брати участь в управлінні учнівському  врядування у загальношкільному та класному референдумах, вільно обирати та бути обраними до органів управління школи.

Стаття 18. Учні мають право збиратися на збори і мітинги, якщо це не порушує Статут ЗОШ  і дисципліну в  школі.

Стаття 19. Кожен учень має право користуватись шкільними кабінетами, бібліотекою, спортивною залою, не порушуючи під час цього навчально-виховного процесу.

Стаття 20. Кожен має право на навчання. Навчання є обов’язковим для всіх учнів.

Стаття 21. Кожен, хто навчається, має право на відпочинок під час перерви. Завантажувати додатковою роботою учнів під час перерви дозволяється лише у визначеному законом порядку.

Стаття 22. Учням    гарантується    свобода    наукової,     навчальної, літературної і художньої творчості.

Стаття 23. Права і свободи учнів захищаються органами влади учнівського управління та дирекцією школи.

Стаття 24. Кожному гарантується право знати свої права і обов’язки.

Стаття 25. Захист честі школи, її репутації, шанування її символіки є обов’язком кожного учня.

Стаття 26. Кожен зобов’язаний вчасно приходити на навчання, старанно виконувати домашні завдання, обов’язки чергового, дотримуватись встановлених у школі правил поведінки.

Стаття 27. Кожен зобов’язаний неухильно дотримуватися цієї Конституції, шкільної дисципліни та законів школи, не посягати на права, свободи., честь і гідність інших.

Стаття 28. Кожен зобов’язаний старанно навчатися. Незнання законів і правил не звільняє від відповідальності перед колегами, органами учнівського  врядування, вчителями чи дирекцією школи.

Розділ III. Вибори, референдум.

Стаття 29. Учнівське волевиявлення здійснюється через вибори і референдум. Право голосу мають учні школи, які навчаються у 5 – 11 класах.

Стаття 30. Вибори до шкільних органів  управління є вільними, рівними, прямими, здійснюються шляхом таємного голосування. Обираються по два представники від кожного класу (5 – 11) голосуванням на класних зборах.

Стаття 31. Загальношкільний референдум призначається наглядовою радою або членами шкільного парламенту для обрання Президента.

Стаття 32. Референдум не розглядає питання зміни розкладу уроків, їхньої тривалості, тематики та інших питань, які регламентовані чинним законодавством України і належить до компетенції дирекції чи вчителів.

Розділ IV. Парламент школи.

Стаття 33. Конституційний склад учнівського парламенту залежить від кількості 5-11 класів, по два представники від кожного класу.

Депутатом від класу може бути учень будь-який учень школи, обраний на класних зборах. Повноваження депутатів визначаються спеціальним законом.

Стаття 34. Право законодавчої ініціативи належить президенту та  міністрам парламенту.

Стаття 35. Закони підписують члени парламенту, Президент та Директор школи або куратор.

Стаття 36. Контроль за дотриманням конституційних прав і свобод здійснює Президент спільно із

педагогом-організатором (керівником діяльності шкільного парламенту).

Розділ V. Президент

Стаття 37. Президент школи є  главою парламенту  і виступає від його імені.

Стаття 38. Президент обирається на основі загального, рівного, прямого виборчого права таємним голосуванням терміном на один навчальний рік.

Президентом може бути учень, який досяг 8-го класу, має право голосу, навчається в школі не менше 3-х років, має за рік оцінки не нижче 7- балів. Одна й та сама особа не може бути обрана Президентом більше трьох термінів підряд.

Чергові вибори Президента здійснюються в другу п’ятницю вересня кожного року. Порядок проведення виборів Президента встановлюється законом.

Стаття 39. Повноваження Президента починаються з моменту складання присяги, але не пізніше, ніж через 7 днів після оголошення результатів виборів. Приведення Президента до присяги здійснює директор школи,  та педагогом-організатор та шкільний парламент.

Стаття 40. Президент  користується правом вільного доступу до дирекції школи на час виконання своїх повноважень. Повноваження і порядок діяльності Президента визначаються окремим законом.

Розділ VI. Органи виконавчої влади.

Стаття 41. Порядок і  склад органів  влади  визначає   шкільний парламент спільно з Президентом.

Стаття 42. Виконавчу владу в класі здійснює староста класу.

Розділ VII. Прикінцеві положення.

Стаття43. Учень, якого  було обрано. Президентом або іншим членом шкільного  парламенту, не має права само знятися на протязі  1 навчального року.

Стаття 44. Членам шкільного врядування  забороняється займатися збирання недостовірної інформації, спричиняти заколот у колективі !!!

Карається  вилученням зі складу шкільного  парламенту.

Стаття 45. Право імпічменту має Директор  школи за згоди заступника з Виховної роботи , та педагога організатора .

Стаття  46. Конституція учнівського врядування Новосуханівської ЗОШ І-ІІІ ступенів набуває чинності з дня її прийняття.

           

Обов’язки  Президента учнівського врядування

1.  Президент є головою учнівського врядування, гарантом прав учнів, визначених законом.

2.  Президент призначає Міністрів, а також безпосередньо корегує і спрямовує роботу центрів.

3.  Президент планує і веде збори з Радою  міністрів, співпрацює з директором школи, заступником з ВР та педагогом - організатором.

4.  Президент звітує перед Радою міністрів , заступником з ВР , педагогом-організатором про виконану роботу щосеместрово. Рада Міністрів може оголосити імпічмент Президенту в разі не виконання Президентом своїх обов’язків і порушень Законів школи.

5.  Президент поводить себе толерантно, суворо дотримується норм культури спілкування.

6 . Президент складає таку присягу:  «  Я,  (прізвище, ім’я), волею учнів школи обраний Президентом учнівського самоврядування, заступаючи на цей пост, повністю усвідомлюючи свою високу відповідальність, урочисто присягаю, що буду вірно служити учням та колективу школи, зміцнювати авторитет школи, охороняти права, свободи та інтереси учнів школи, гідно нести звання Президента учнівського  врядування, сумлінно виконувати свої обов’язки.»

7.Призедент школи дає згоду на призначення прем’єр-міністра та Прес-секретаря

Обов’язки  Прем’єр-міністра

1.  Прем’єр-міністр є правою рукою Президента, за відсутності Президента виконує його обов’язки, очолює комісії.

2.  Прем’єр-міністр допомагає Президенту у виконанні обов’язків, у разі  необхідності завжди готовий перейняти пост Президента.

3.  Прем’єр-міністр  обирається терміном на 1  рік  шляхом таємного голосування учнів та визначається кількістю голосів, які набрала друга особа після кандидата в Президенти за згоди Президента .

4. Посаду Прем’єр-міністра затверджує педагог-організатор.

5.  Прем’єр-міністр вступає до виконання своїх обов’язків на наступний день після оголошення результатів Виборів.

Завдання  Ради міністрів

1. Рада міністрів є органом влади  школярів, що підпорядковується  загальним зборам школи.

2. Обраним до Ради міністрів може бути кожен учень, який признає Статут.

3. Правління організовує і сприяє організації різноманітних  шкільних заходів в різних сферах життєдіяльності учнів.

4.  Рада міністрів контролює роботу командирів класів.

5. Рада міністрів керує роботою окремих центрів.

6. Рада міністрів особисто відповідає за основні напрямки роботи учнівського врядування.

7. Членів Ради міністрів  призначає Прем’єр-міністр, Прес-секретар за згоди Президента .Обов’язки командира класу

1. Командир класу- це учень, що слідкує за дотриманням учнями законів у межах класу, сприяє організації життя класного колективу.

2. Командира обирає класний колектив або призначає класний керівник.

3. Командир класу звітує перед Президентом учнівського самоврядування, класним колективом, класним керівником та адміністрацією школи.Завдання   міністерств

          Міністерство «Освіти і науки». Контроль за відвідуванням уроків.  Організація взаємодопомоги у навчанні. Консультаційна допомога з предметів. Участь у проведенні предметних тижнів, олімпіад, конкурсів.

         Міністерство «Здоров’я і спорту». Пропагування здорового способу життя. Організація спортивних конкурсів, змагань. Залучення учнів до занять в спортивних секціях . Оформлення спортивних конкурсів.

          Міністерство «Внутрішніх справ».  Надання допомоги педагогічному колективу школи у вихованні свідомої дисципліни, дотримання учнями Правил для учнів. Організація чергування класних колективів по школі, на вечорах. Виховання в учнів бережливого ставлення до збереження шкільного майна. Призначення відповідальних за дотримання дисципліни і порядку,  застосування  заходів виховного впливу до порушників дисципліни.

           Міністерство «Культури і дозвілля». Керування проведенням культурно-масових справ, організацією шкільних та класних вечорів, свят шкільного календаря, розподіл між класами доручень з підготовки цих свят. Організація змістовного дозвілля. Відповідає за утримання та підготовку програми художньої частини свята та дозвілля,  організацію проведення конкурсів, оглядів художньої самодіяльності.

           Шкільна служба новин.  Оформлення плакатів, стінгазет, оголошень. Організація і випуск тематичних, святкових газет та оформлення газети «Шкільні вісті». Інформування учнів, батьків, вчителів про всі події, які відбуваються в школі різними засобами інформації(газети, радіо, рекламні оголошення та ін).

     Командири класів.  Командир класу - це учень, що слідкує за дотриманням учнями законів у межах класу, сприяє організації життя класного колективу.